Rocher Princier

×

پیغام خطا

Rocher Princier

Making Of Cannes

این عطر، دارای رایحھ ای منحصر بھ فرد است کھ در صورت استفاده تمام حس زیبایی و جلال یک شاھزاده را در ذھن مجسم کند. نت ھا )رایحھ ھای( بھ دست آمده از عناصر دریایی موجود در این عطر از خاصیت نشاط بخشی بسیار بالایی برخوردار است. بھ طوری کھ انرژی خاص دریا، یا بھ اصطلاح دیگر، انرژی طبیعت را بھ شخص استفاده کننده منتقل می کند. این عطر ھمچنین، عطری است بسیار شیک و مدرن، دارای غلظت زیاد، اصیل و ارزشمند با کیفیت بسیار بالا؛ کھ از خواص دیگری ھمچون زیبایی، آرامش بخشی و خالص بودن نیز برخوردار است. طبیعتی ماندگار، اصیل و بنیادین ھم از دیگر خواص این عطر بھ شمار می روند. 

 

 

نت ھای )رایحھ ھای( اولیھ:
اکالیپتوس، نعناع، آلدئیدھا
نت ھای )رایحھ ھای( میانی:
ھل، دارچین، فلفل، جوز ھندی
نت ھای )رایحھ ھای( پایھ:
عود، گلسنگ، عنبر، چوب صندل