l’Amour, la Mode... Rue St Honoré

×

پیغام خطا

l’Amour, la Mode... Rue St Honoré

Making Of Cannes

 

در یک نمایشگاه مد در ساختمان style-Hausmam در پاریس، پایتخت مد و زیبایی جھان، انواع و اقسام طراحی ھا بدون داشتن طرح ھای تکراری در معرض نمایش قرار می گیرند. انرژی و ھیجان خاصی ھم تمام فضای نمایشگاه را در برگرفتھ است. ھمھ چیز باید عالی و بھ نحو احسنت پیش رود؛

بنابراین، آخرین لایھ ی کرم پودر ھم زده می شود، آرایش موی مختصری ھم انجام می شود و در نھایت ھم رژ لبی زده می شود... تنھا چند ثانیھ قبل از قرار گرفتن روی سن ھم، رایحھ ی عطری استثنایی تمام این فضا را در بر می گیرد... 

 

 

 

 

 

نت ھای )رایحھ ھای( اولیھ:
عصاره بالنگ، ترنج ایتالیایی، رز قرمز
نت ھای )رایحھ ھای( میانی:
فلفل قرمز، نت ھایی )رایحھ ھایی( برگرفتھ از انواع لوازم آرایش )ھمچون کرم پودر و رژ لب(
نت ھای )رایحھ ھای( پایھ:
چرم، مشک سفید، گیاه خس خس ھائیتی