Inavouable, St Tropez

×

پیغام خطا

Inavouable, St Tropez

Making Of Cannes

یکی از شب ھای بسیار گرم فصل تابستان است؛ و شما در حال مرور تخیلات ذھنی خود ھستید، در ھمین ھنگام، عاملی ناشناختھ ھمھ ی این رویاھا و تصورات را بھ فضایی رمزآلود و عجیب ھدایت می کند. ولی مسئلھ ای نیست: این افکار می توانند آزادانھ و بھ دور از ھیچ گونھ قید و بندی بھ تجزیھ و تحلیل راز و رمز موجود بپردازند؛ و حتی ممکن است بھ سمت فضایی ھم ھدایت شوند کھ سرشار از نت ھایی )رایحھ ھایی( شھوت انگیز و بسیار جذاب می باشد. 

 

نت ھای )رایحھ ھای( اولیھ:
مرکباتی ھمچون لیمو، ترنج، نارنگی
نت ھای )رایحھ ھای( میانی:
گل مگنولیا، یاسمن
نت ھای )رایحھ ھای( پایھ:
گل تیار، عنبر، مشک سفید