نقاط پخش بین المللی

×

پیغام خطا

page1image1872

شرکت Sagma، کھ در سال 2009 تأسیس شده است، یکی از اصلی ترین توزیع کننده ھای انحصاری در زمینھ ی عطرھای خاص و ھنری و تجھیزات لوکس حمام بھ شمار می رود. این شرکت در دبی مستقر است و در بازارھای خاورمیانھ، خاور دور و اوراسیا فعالیت دارد. این شرکت بھ دلیل توانایی در جذب میلیون ھا دوستدار و علاقمند بھ عطریات، شریکی ایده ال برای تولیدکنندگان معتبر محسوب می شود. 

 

تماس