درباره ما

×

پیغام خطا

page1image1872

شرکت Sagma، کھ در سال 2009 تأسیس شده است، یکی از اصلی ترین توزیع کننده ھای انحصاری در زمینھ ی عطرھای خاص و ھنری و تجھیزات لوکس حمام بھ شمار می رود. این شرکت در دبی مستقر است و در بازارھای خاورمیانھ، خاور دور و اوراسیا فعالیت دارد. این شرکت بھ دلیل توانایی در جذب میلیون ھا دوستدار و علاقمند بھ عطریات، شریکی ایده ال برای تولیدکنندگان معتبر محسوب می شود.

این شرکت از ھیچگونھ حمایتی در جھت شروع و توسعھ یک کانسپت جدید تا خدمات در رابطھ با نقاط فروش یک برند فروگذار نمی کند؛ یعنی خدماتی چون،: ایده پردازی جھت تعیین مکان فروشگاه، ھماھنگ سازی برند با اصول منطقھ، ارائھ اقدامات مقدماتی لازم در بازاریابی، روابط عمومی و شبکھ ھای اجتماعی و ھمچنین انجام تبلیغات درون فروشگاھی. با بیش از 230 نقطھ فروش در منطقھ، شرکت ما پنجره ای بھ سوی بازارھای رو بھ رشد جھانی و ھمچنین جذب مشتریان آینده نگر و دارای توانایی مالی بالا محسوب می شود.

Eric Torchet

" امارات متحده ی عربی بھ شکلی ویژه و سایر نقاط منطقھ بھ طور کلی تر، بھ دلیل میزان بالای تقاضا، سرزمینی پر از فرصت ھا ھستند کھ شایستھ ارائھ خدماتی ویژه تر، مخصوص تر و لوکس تر می باشد. از طرفی، دوره ی یکنواختی محصولات ھم بھ پایان رسیده و مشتریان ما دائماٌ بھ دنبال محصولاتی جدید و دارای کیفیت متمایز ھستند. و این چیزی است کھ شرکت Sagma بستر لازم برای انجام آن را فراھم کرده است، ھمان امری است کھ ما ھم بھ بھترین نحو قادر بھ انجام آن ھستیم." 1

page1image17376

تماس