Stéphane Humbert Lucas

×

پیغام خطا

استفان ھامبرت لوکاس 

ماجراجویی استفان ھامبرت لوکاس در زمینھ ی عطر و عطرسازی با ساخت درپوشی فلزی و مشبک، قوسی شکل و نوک تیز آغاز می شود.

این نوع درپوش دست ساز بوده و دارای ظاھری بسیار شفاف و براق می باشد.

ھمچنین، طراحی این درپوش بھ گونھ ای است کھ قسمت بالایی آن در سھ جھت دارای حکاکی عدد 7 می باشد؛ ھمچنین تکھ ای از پر پرندگان ھم کھ با ظرافتی خاص در این قسمت کار شده است نیز، زیبایی خاصی بھ این درپوش بخشیده است.

علاوه بر اینھا ھم، سنگی کوچک و چند وجھی در قسمت بالایی این درپوش تعبیھ شده است کھ زیبایی آن را نیز دو چندان کرده است.

داخل این شیشھ ھای عطر ھم با عطرھایی بی نظیر و استثنایی پر شده است. 

 

معنا و بیانگر واژه زیبایی. 
عطرساز، استفان لوکاس ھم قصد دارد با تولید این عطر استثنایی بھ صورتی دیگر بھ نمایش آثار ھنری منحصر بھ فرد خود

بپردازد.

تولید این عطر با در نظر گرفتن خالص بودن عناصر آن صورت می گیرد، کھ این خالص بودن عناصر ھم منجر بھ تولید محصولی حائز اھمیت و دارای ماندگاری بالا می شود.

با توجھ بھ علاقھ ی زیاد استفان بھ علائم و واژه ھای کلیدی، وی تلاش بسیار زیادی را نیز صرف زیباتر جلوه دادن آنھا کرده است.

از طرفی، حساسیت ھمیشگی او روی خالص بودن و اصالت باعث شده است تا بھ دنبال نماد و نشانھ و برترین ھا باشد. وی ھمچنین عقیده دارد کھ:

"تدریجاً و طی چندین سال، من بھ دنیا بھ عنوان یک کل نگریستم ، یک مجموعھ کلی، یک سنگ کامل و نامرئی کھ پر است از افراد و شخصیت ھای برجستھ و بسیاری مسائل دیگر."

این عشق و علاقھ و این کشش داخلی و خارج از زیبایی ھای ظاھری است کھ من را بھ سمت تحقق اھداف خود ھدایت می کند.