Making Of Cannes

×

پیغام خطا

عطری با ھزار حکایت 

 

"این عطر را بدون فاش کردن بیش از حد رمز و راز آن بھ ھمھ بشناسانید و آنھا را برای تحقق بخشیدن بھ رویاھا و تصورات ذھنی خود آزاد بگذارید..." 

 

 

Estee مؤسس یک شرکت عطرسازی با 10 سال سابقھ فعالیت در گروه ،Audrey Courbier Lauder، با الھام گیری از برخی آثار ھنری منحصر بھ فرد و ھمچنین با توجھ بھ طبیعت موجود در
پس عطرھا و رایحھ ھا، شما را بھ سفری پیرامون حس بویایی و در بین عطرھایی کمیاب و بی نظیر دعوت می کند.
مثل یک فیلم کھ ھریک از صحنھ ھا مجزا از دیگر صحنھ ھا ھستند، Making Of ھم با معرفی پنج محصول مدرن و باب روز، شما را در جریان داستانی خاص قرار می دھد. او ھمچنین با نام ھایی ھمچون L'Amour la ،Rocher Princier ،Inavouable ،Premier Role Mode و Amazing Shooting شما را بھ سمت سفری منحصر بھ فرد و پربار با مضمون حس بویایی ھدایت خواھد کرد... 

 

 

عطرھایی بی نظیر و کمیاب 

 

این سری عطرھای چند وجھی از ترکیبی با فرمولی کاملأ حرفھ ای، مقدار برابر مواد خام و ھمچنین محلولی با غلظت 20درصد ساختھ شده اند. نت ھای )رایحھ ھای( اصلی این ترکیب در اولین قدم خود را آزاد می کنند؛ و تنھا نت ھا )رایحھ ھای( پایھ ھستند کھ باقی خواھند ماند. غیر از در نظر گرفتن خاصیت شیمیایی مواد، حضور عنصری منحصر بھ فرد، با رایحھ ای کم غلظت و شھوت انگیز تأثیر بھ سزایی روی میزان جذابیت این عطر گذاشتھ است.

این عطرھای بی نظیر و استثنایی قابل استفاده برای ھردو جنس مذکر و مؤنث می باشند و ھمھ ی راز و رمز خود را نیز داخل شیشھ ای مشکی رنگ حفظ می کنند. ھمچنین، این عطر از قدرت تأثیر گذاری فراوانی برخوردار است، بھ طوری کھ می تواند جو حاکم بر فضای موجود را کاملأ تغییر دھد، کنترل شرایطی خاص را بر عھده گیرد و ھمچنین اجرای نقش اصلی یک نمایش را بھ سمت اجرای آزاد و خارج از فضای نمایشنامھ ھدایت کند.

این سری جدید تولید شده در دنیای عطرسازی بھ عنوان اکسیر شادی و حتی تکمیل کننده ی ویژگی ھای انسانی در نظر گرفتھ می شوند، کھ دارای ترکیبی متعادل و ھماھنگ نیز می باشند.