Lanvin

×

پیغام خطا

آشنایی با این برند:

page1image5736

برند LANVIN در سال 1889 و در نتیجھ ی ایده پردازی زنی با نام Jeanne Lanvin بنیان نھاده شد. این مؤسسھ ی زیبایی و طراحی لباس با سابقھ ضمن توجھ بھ سلایق و علاقمندیھای افراد خاص، سعی در جلب توجھ و رضایت زنان و مردان متمایز و ویژه از سراسر جھان داشت.

اصلی ترین مجموعھ ی عطر Jeanne Lanvin کھ در سال 1929 تولید شد،عنوان منبع الھام ھمھ ی عطرھای برند

Lanvin شناختھ می شوند. Paul Iribe، با ترکیب اشکال ھندسی کھ اغلب ھم در سبک ھنری دکو بھ کار گرفتھ می شوند، و نام Leanne Lanvin و دختر او Margueritte، بھ ایجاد علامتی تجاری پرداخت کھ ماھیت اصلی برند و محصولات Lanvin را نمایش می دھد.

در سال 1924 کارگاه عطر سازی Jeanne Lanvin در پاریس بازگشایی شد، و در پی آن دنیایی از رایحھ ھای خوش و منحصر بھ فرد نیز وارد بازار شدند. از دیگر تولیدات این برند، کھ دارای ترکیباتی کاملأ طبیعی و فاقد ھرگونھ واکنش ھای اسیدی و قلیایی ھم می باشند، می توان بھ محصولاتی مخصوص حمام، شستشوی بدن و ھمچنین مناسب برای استفاده ی روزانھ اشاره کرد؛ از طرفی رایحھ ی خوش این محصولات ھم می تواند بھ نوعی نشان دھنده ی توانایی این برند در تولید محصولات عطری منحصر بھ فرد باشد. لازم بھ ذکر است کھ، رایحھ ی خاص ھر یک از این عطرھا الھام گرفتھ از ذھن خلاق و پیشگام Lanvin در زمینھ ھای ھنری می باشد. 

 

 

رایحھ عطرھای این برند

1- VETYVER BLANC – نوت ھای )رایحھ ھای( از نواحی غربی و اروپایی

2- OUD & ROSE – نوت ھای )رایحھ ھای( مدیترانھ ای

3- ORRANGE AMBRE – نوت ھای )رایحھ ھای( از خاور دور