Grossmith

×

پیغام خطا

آشنایی با این برند: 

 

Grossmith، فعالیت مجدد یکی از قدیمی ترین کارگاه ھای عطرسازی انگلستان 
این برند، کھ در اصل نام بزرگترین کارگاه عطرسازی انگلستان ھم بوده است، با تولید عطرھایی پرطرفدار شھرتی مثال زدنی

کسب کرده است.

سھ عطر از این مجموعھ کھ دارای رایحھ ی گل ھای آسیایی بوده و در دستھ ی عطرھای کلاسیک محصولات ما ھم قرار گرفتھ اند، بر اساس فرمولاسیونی جدید و ابداعی تولید شده اند. لازم بھ ذکر است کھ، فرآیند تولید این سری از محصولات، بدون در نظر گرفتن ھیچ یک از محدودیت ھای مالی و با جمع آوری عناصری کاملأ طبیعی و از تمامی نقاط ممکن در جھان صورت می گیرد.

چھارمین عطر این مجموعھ با نام Betrothal ھم، کھ جزء اولین سری از محصولات مدرن ما محسوب می شود، دارای رایحھ ی طبیعی گل ھا بوده و بھ طور اختصاصی برای شاھزاده ای بھ نام ملکھ Mary تولید شده است.

جدییترین رفرنس عطر ما بھ نام Diamond Jubilee Bouquet با حفظ و رعایت اصول مخصوص Grossmith، بھ عنوان پدیده ای خاص در دنیای عطر و عرصھ ی عطرسازی محسوب می شود.

این برند، برنامھ ھای ارزشمندی را برای آینده بھ ھمراه دارد: بھ طوریکھ از اعتبار خود برای نشان دادن کیفیت، ساخت و اصالت محصولات خود استفاده می کند. بنابراین، بدیھی است کھ عطرھای تولید شده ی جدید و با کیفیت این برند توجھ علاقمندان بھ تجمل گرایی را بھ شدت بھ خود جلب کنند.

 

تنوع محصولات این برند 
این برند دارای محصولاتی از انواع کلاسیک و مدرن با شیشھ ھایی کریستالی می باشد. 
سھ عطر تولید شده ی سری عطرھای کلاسیک ما بھ دلیل بھ کارگیری فرمولاسیونی از کتاب ھای خطی کھ در سال 1940 از کارگاه اصلی Grossmith در خیابان Newgate لندن بھ امانت گرفتھ شده بود، کاملأ با دنیای مدرن امروزی ھماھنگ شده اند. تولید این سری از عطرھا بھ نوعی اعتبار و ارزشی خاصی بھ این کارگاه عطرسازی بخشید.

عطر Betrothal نیز بھ واسطھ ی طراحی صورتی و نقره ای رنگ خود متمایز از دیگر محصولات شده است، کھ این طراحی در اصل متعلق بھ سبک طراحی ھای رایج در سال 1893 می باشد. این عطر ھمچنین با اعمال تغییراتی بھ منظور مدرن سازی، بھ عنوان اولین عطر مدرن تولید شده ی Grossmith شناختھ شده است.

عطر Diamond Jubilee Bouquet ھم بھ واسطھ ی طراحی آبی و نقره ای رنگ خود بھ عنوان جدیدترین عطر تولید شده ی این برند شناختھ شده است؛ ھمچنین این عطر الھام گرفتھ از عطر Diamond Jubilee متعلق بھ ملکھ الیزابت دوم می باشد.

تمامی عطرھای تولید شده ی ما داخل شیشھ ھای زیبا و ظریف مخصوص Grossmith بھ بازار عرضھ می شوند؛ این شیشھ ھا دارای درپوشی بھ رنگ ھای طلایی و نقره ای می باشند.

برای معرفی شیشھ ی کریستالی ساختھ شده در کارگاه Grossmith تنھا یک جملھ کافیست – بھترین عطرھا باید دارای زیباترین شیشھ ھای کریستالی ھم باشند.