آنچه ما انجام می دهیم

عطريات

شرکت Sagma بھ عنوان توزیع کننده ی اصلی و انحصاری محصولات عطری معتبر در خاورمیانھ، خاور نزدیک و اورآسیا )اروپا-آسیا( شناختھ شده است. این شرکت، بعنوان شریک، ھمکاری بسیار خوبی با تولیدکنندگان معتبر داشتھ و از ھیچگونھ حمایتی در جھت این ھمکاری دریغ نمی کند، از جملھ ایده پردازی جھت تعیین مکان فروشگاه، ھماھنگ سازی ھای منطقھ ای، ارائھ ی اقدامات مقدماتی لازم در بازاریابی، روابط عمومی و شبکھ ھای اجتماعی و تبلیغات درون فروشگاھی.

تجھيزات و لوازم بھداشتی

این شرکت ھمچنین بھ عنوان توزیع کننده ی انحصاری تجھیزات و لوازم لوکس، از آمادگی کاملی برای ارائھ ی خدمات و تأمین تجھیزات حمام جھت معتبرین ھتل ھای خاورمیانھ برخوردار می باشد. ھمچنین، این شرکت بھ واسطھ ی برندھای معتبر خود، شریکی مھم در فعالیت ھتل ھای مجلل منطقھ نیز تلقی می گردد.

شبکه توزیع

  • فروشگاه های خاورمیانه
  • هتل ها
  • VIP شرکا و همکاران

نظرات مشتریان